Formål, status, vision

QuizComposer er et IT-system, hvis formål er at bidrage til at udvikle vidensamfundet ved at gøre det muligt for enhver med adgang til internettet at lære ved at løse opgaver i form af fleksible programmerede dialoger. Med systemet er det tillige muligt at afholde prøver og spørgeskemaundersøgelser. Opgaverne dannes med et tekstbehandlings-program, fx LibreOffice.

Opgaver kan være i emner som matematik, fysik, grammatik osv, altså emner med "hårde kendsgerninger", men iøvrigt alle emner, hvori et svar på et spørgsmål kan evalueres af en computer til at være rigtigt eller forkert.

Det er tillige muligt at formulere "pro et kontra"-dialoger, hvor svar ikke nødvendigvis er rigtige eller forkerte, men hvor et svar afgør hvilket spørgsmål, som skal følge efter, altså dialoger, der inviterer/provokerer besvareren til at ræsonnere.

En dialog kan specificere at et forkert svar på et spørgsmål skal medføre at spørgsmålet gentages, eller et andet spørgsmål præsenteres, i begge tilfælde med et muligt vink i form af en tekst med eventuelle figurer, en henvisning eller andet. Endvidere kan et forkert svar specificeres at resultere i præsentation af en simplere opgave, hvis løsning kan inspirere til et korrekt svar på det oprindelige spørgsmål. Tilsvarende kan en korrekt løst opgave resultere i præsentation af en ny opgave, der bygger på erfaringen opnået ved den foregående opgave. Reaktionen på et fejlsvar, fx hvilket næste spørgsmål som skal præsenteres, kan være afhængig af svaret. For svar i form af en tekst, fx et ord eller ordfølge, kan der specificeres delvis autokorrektion.

Der henvises til eksempelsamlingen www.student.dtu.dk/~qzcmpsr/examples-da/examples-da.htm.

QuizComposer håndterer mange svarformer udover "multiple-choice" museklik, fx algebraiske formler. Hermed muliggøres formulering af matematiske og naturvidenskabelige opgaver på ethvert niveau. En effekt heraf er, at det i almindelighed bliver irrelevant at stille talopgaver. I stedet kan der fokuseres på teori-indlæring gennem opgaver, der fx ved at have et praktisk sigte virker motiverende og appellerer til besvarerens lyst til selv at finde på eller til at afprøve sin evne til at gætte en løsning.

På sigt kan disse muligheder tænkes at føre til erstatning af traditionelle lærebøger med samlinger af opgaver, hvis løsning kræver den lærendes aktive medvirken samtidig med tilegnelsen af ny viden.

En fordel ved disse muligheder er at læring kan foregå helt eller delvist autonomt. Meget vil kunne læres uafhængigt af adgang til en lærer - i det tempo og på tidspunkter, der passer den enkelte bedst. Meget spildtid elimineres for den lærende.

For lærere er fordelen, at de i væsentlig omfang bliver fri for at rette opgaver, for at gennemgå opgaveløsninger og for gentagne gange at skulle besvare samme spørgsmål. I stedet kan lærere koncentrere sig om at motivere og inspirere. Hertil kan de lade dialogopgaver afvikle i en modus, hvor alle svar opsamles. Svarene kan på ethvert tidspunkt præsenteres på overskuelig vis. Frigjorte lærerressourcer kan anvendes på elever med særlig behov for hjælp.

For samfundet er fordelen at adgangen til at lære bliver almen eftersom dialogopgaver (udenfor lukkede intranet) bliver tilgængelige over internettet. Det bliver også lettere for erfarne at vejlede mindre erfarne, for eksempel for forældre at hjælpe deres børn.

Frihed og fleksibilitet understøttes af at opgaver og/eller spørgeskemaer af en forfatter kan samles i pakker for overdragelse til en anden forfatter/lærer, som efter udpakning kan tilrette indholdet efter egne ønsker, fx baseret på erfaring med fejlsvar. Yderligere kan en pakke ved dannelsen specificeres at skulle være offentlig tilgængelig og være vedhæftet en kort beskrivelse, så den kan findes af en søgemaskine. Samlinger af pakker kan udgøre biblioteker af dialog- og testopgaver.

QuizComposer er gratis , "open source", opbygget modulært i letlæselige programmeringssprog, og følger standarderne for internettet. Det er struktureret for anvendelse med forskellige sprog (dokumentation, indlagte meddelelser og eksempler pt. kun på engelsk og dansk). Enhver person eller institution med ejerskab til en passende internetserver kan relativ let installere en gratis opgaveserver og oprette forfattere (sig selv og andre) til at formulere (evt. fra andre servere hente og tilrette) opgaver og spørgeskemaer. En QuizComposer-server kan opsættes, så den udelukkende kan anvendes indenfor et intranet for lærere og lærende (samt administrationen) ved en uddannelsesinstitution fra deres "Learning Management System".

QuizComposer kan opfattes som et supplement til det kendte Wikipedia-projekt, der præsenterer viden på statiske sider. I sammenligning giver QuizComposer den lærende mulighed for at måle og øge sit vidensniveau gennem interaktion med en videnbase.

I overensstemmelse med formålet om at være en fælles IT-platform til gavn for almenheden er QuizComposer (som Wikipedia) et ikke-kommercielt projekt, hvis videreudvikling må hvile på frivillige bidrag fra de, der ønsker uddannelse og vidensamfundet udviklet i takt med de teknologiske fremskridt og med størst mulig demokratisk indflydelse for alle berørte.

Som alle IT-redskaber må QuizComposer til stadighed tilpasses udviklingen. Fordi det er "open source" er alle velkomne til at bidrage med programmering, dokumentation, forslag til nye svarmåder, eksempler osv.

Gæstekonti, hvor QuizComposer kan afprøves, kan reserveres på denne quizserver.