Vejledning vedrørende 'multiple-choice'-quizzer [og spørgeskemaer] i QuizComposer

Emner:

Udfyldelse af definitionsformular for en 'multiple-choice'-quiz [eller et spørgeskema]

Anonymitet

Dit identifikationsnavn

Dit password

Navn for din 'multiple-choice'-quiz [eller dit spørgeskema]

Ciffer forrest i navn

Billedfiler

Information øverst på siden (forfatternavn mm.)

Overskrift for resulterende 'multiple-choice'-quiz

Indledende tekst i resulterende 'multiple-choice'-quiz

Hyper Text Markup Language

Matematiske formler i TeX og MathML

Spørgsmålsnummer/navn

Spørgsmålstekst

Trykknapsvar

Fritekstspørgsmål

Fritekstspørgsmål i enkeltliniefelter

Fritekstspørgsmål i flerliniefelt

Svarelementernes pointbidrag

Afsendelse af formular

Tekster kopieret fra en anden 'multiple-choice'-quiz [et andet spørgeskema]

Tekst foran spørgsmålsnummer/navn

Højde af fler-liniers felter for indtastning af fri tekst

Tegn (tegnfølge) efter spørgsmålsnummer/navn

Eventuel kommentar fra besvarer til quiz- [spørgeskema-]forfatter

Knap for afsendelse af udfyldt 'multiple-choice'-quiz [spørgeskema]

Tekst "indgraveret" på afsendelses-knap

Bemærkning vedrørende browsers Print-knap

Specifikation af egen logo

Specifikation af style-egenskaber for quiz [spørgeskema]

Specifikation af script-fil med programkode

Tekst der anmoder om en valgfri identifikation for print

Manglende identifikationsnavn i besvarelse

Manglende password i besvarelse

Forkert navn eller password i besvarelse

Quiz [spørgeskema] allerede besvaret

Trykknap ved afsendeknap ikke nedtrykket

Overskrift for tilbagemelding til quizbesvarer [spørgeskemabesvarer]

Tekst foran besvarers navn i tilbagemelding

Introduktionsdel i tilbagemelding af resultat af Tekst foran sum af simple (unavngivne) pointandele

Tekst foran sum af navngivne pointandele

Tekst foran liste visende hvert enkelt svars pointbidrag

Overskrift for fri(e) tekst(er) i tilbagemelding til besvarer

Afsluttende meddelelse i tilbagemelding fra server

Brugsmåder for en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema]

Dan selvtest-quiz [-spørgeskema]

Dan åben 'multiple-choice'-quiz [åbent spørgeskema] med registrering af svar

Lukket quizprøve [spørgeskemaundersøgelse]

Tilknytning af et billede eller dokument til en quiz

Lokalt navn for fil der skal overføres

Overførsel af en deltagerliste for en quizprøve [spørgeskemaundersøgelse]

Generering af password for deltagere i en quizprøve [spørgeskemaundersøgelse]

Afsendelse af e-mail til deltagere i prøvequiz [spørgeskemaundersøgelse]

Du er formodentlig kommet til dette sted fra indledningen til en definitionsformular for en 'multiple-choice'-quiz [eller et spørgeskema].

Du undrer dig måske over at denne vejledning omhandler både 'multiple-choice'-quizzer og spørgeskemaer. Men reelt er der kun een væsentlig forskel mellem 'multiple-choice'-quizzer og spørgeskemaer i QuizComposer-systemet, og normalt.

I 'multiple-choice'-quizzer såvel som spørgeskemaer er der to svarmåder, nemlig klik på knapper samt skrivning af fri tekst i givne felter. Til knapperne er der normalt knyttet pointtal, der danner basis for diverse summationer.

Anonymitet
Internt i QuizComposer behandles 'multiple-choice'-quizzer og spørgeskemaer ens (af samme programmer) bortset fra følgende vigtige forhold. I spørgeskemaundersøgelser for en gruppe af registrerede deltagere (fx i et kursus) røbes besvarernes identitet ikke overfor den, der organiserer spørgeskemaundersøgelsen. (Når en besvarer skal udelukkes fra at svare mere end en gang er det umuligt at undgå at efterlade spor i serveren, hvoraf administratoren af quiz- og spørgeskema-serveren kan udlede sammenhænget mellem en besvarers interne identitet, dvs besvarerens adgangskode, og den pågældendes besvarelse. Det er altså ikke muligt med garanti at skjule besvarernes identitet overfor administratoren, såfremt administratoren absolut vil kende identiteten. Såfremt organisatoren af undersøgelsen og server-administratoren samarbejder, vil de derfor kunne afgøre hvem af deltagerne, som har afleveret en given besvarelse. Skal deltagerne med sikkerhed kunne bevare anonymiteten kan det kun ske gennem en mellemmand, som tildeler hver deltager en identitet, som kun mellemmanden kender. I praksis betyder dette at mellemanden skal kunne oprette en adgangskode for hver deltager og meddele koden til deltageren. Denne fremgangsmåde med at benytte en mellemmand er ikke mulig når QuizComposer anvendes indenfor et 'Learning Management System' som fx CampusNet, fordi adgangskoder til quiz- og spørgeskema-severen fra LMS'et da kun tildeles af grænsefladeprogrammet mellem disse.)

Ved 'multiple-choice'-quizzer derimod, oplyses en besvarers identitet til quiz-organisatoren ved præsentationen af den pågældendes besvarelse.

Denne vejledning gælder altså 'multiple-choice'-quizzer såvel som spørgeskemaer. For at lette læsningen er dele vedrørende spørgeskemaer indklammet []. Skulle teksten alligevel virke lidt trættende at læse, er det måske en trøst at tænke på fordelen ved ikke at skulle læse to næsten ens tekster (hvis man anvender såvel multiple-choice'-quizzer som spørgeskemaer) med det ubehag, der følger af ikke at være sikker på hvilke forskelle, der måtte være. Du kan måske også blive inspireret til at gøre nytte af begge muligheder.

Hvis dette er første gang du bruger formularen kan det være en god ide at nøjes med at lave en simpel quiz [eller et skema] med få spørgsmål.

De følgende afsnit angiver betydningen af de enkelte inddatafelter i en definitionsformular for 'multiple-choice'-quizzer [og spørgeskemaer].

For at kunne danne en 'multiple-choice'-quiz [eller et spørgeskema] på en server skal du være registreret med et identifikationsnavn og et password. Disse får du udleveret af den, der administrerer din quiz- og spørgeskema-server.

Har du glemt dit password, må du henvende dig til den, der administrerer din quiz- og spørgeskema-server.

I dette felt angiver du navnet på quizzen [eller spørgeskemaet]. Hertil kan du bruge små eller store latinske bogstaver altså a-z og A-Z samt cifre (0-9) og eventuelt understreg (_) eller minus (-) som bindestreg mellem de just nævnte tegn. Start ikke navnet med understreg eller minus. Brug af andre tegn end de nævnte, for eksempel nationale tegn, vil resultere i en fejlmeddelelse, hvorefter du må gå tilbage og rette definitionen.

Ciffer forrest i navn
Quizzer [og spørgeskemaer], hvis navn starter med et ciffer, fx 1, medtages ikke i lister over quizzer [og spørgeskemaer], som præsenteres for deltagere i et kursus eller lignende potentielle besvarere. Du kan fx opfatte sådanne quizzer [og spørgeskemaer] som en slags 'kladder'. Bemærk at anvendelsen af et ciffer forrest i quiz- [eller spørgeskema-]navnet ikke har betydning for om quizzen [spørgeskemaet] er offentlig tilgængelig på nettet. Dette er bestemt af brugsmåden for quizzen [spørgeskemaet], der defineres andetsteds.

Når definitionsformularen senere præsenteres for dig, kan der til quizzens [spørgeskemaets] navn være føjet en endelse (.htm eller .xml), der angiver en egenskab ved quizzen [spørgeskemaet], nemlig det format (den syntaks) hvori quizzen [spørgeskemaet] er repræsenteret på serveren. Du kan ignorere endelsen. Faktisk udgør quiz- [spørgeskema-]navn og endelse navnet på den fil, som rummer quizzen [spørgeskemaet]. For quizzer [spørgeskemaer], hvortil der er adgang for enhver med adgang til quiz- [og spørgeskema-]serveren, gælder, at når quizzen [spørgeskemaet] bliver præsenteret af browseren, vil filens navn normalt være anført i feltet "Location" i browser-bjælken. Omvendt vil quizzen [spørgeskemaet] blive præsenteret, når samme identifikation skrives i feltet afsluttet med RETURN (eller ENTER). Ofte skelnes der af denne grund ikke mellem navnet på quizzen [spørgeskemaet] og navnet på den fil, som rummer quizzen [spørgeskemaet].

Til en quiz [et spørgeskema] kan der knyttes filer, fx med et logo eller med style-egenskaber (Cascading Style Sheet). Disse filer vil (med undtagelser omtalt nedenfor) have samme navn som quizfilen, blot med en anden endelse. Derfor omtales quiznavnet undertiden som quizzens hovednavn. Undertiden dækker betegnelsen quiz samlingen af filer, der har samme hovednavn, quizfilen inklussive.

Ydermere er det muligt at danne de til en quiz knyttede filer uden at danne quizzen [spørgeskemaet] selv. Også i dette tilfælde omtaler vi samlingen af sådanne filer som en quiz, eventuelt mere præcist som en pseudo-quiz.

Hoveddelen af et filnavn angiver således hvilken quiz, filen hører til. Endelsen angiver filens type.

Billedfiler
Visse tilknyttede filer, fx billedfiler, anbringes i en under-samling. Denne under-samling deler hovednavn med den quiz, hvortil filerne er knyttet.

Dette felt giver en nem mulighed for at forsyne en quiz med et hoved med oplysninger om forfatter/ejer af quizzen, for eksempel:

Jens Jensen
Jensensvej 1
Jensborg

justeret til venstre margen. Foretrækker du teksten skubbet til højre margen, så benyt istedet:

<div align="right">
<table align="right"><tr><td>Jens Jensen
Jensensvej 1
Jensborg
</table>
</div>

Indgår quizzen i en samling af quizzer, fx for et kursus, med et fælles hoved der eventuelt inkluderer et billed, er det værd at overveje at benytte denne mulighed. Til at skelne mellem disse to muligheder for at forsyne en quiz med et hoved benyttes for sidstnævnte den korte betegnelse en logo (selvom der er inkluderet oplysende tekst).

(For uerfarne: feltet kan lades tomt, men skriv alligevel bare et eller andet blot for at se virkningen heraf i quizzen [spørgeskemaet]).
Overskriften vil også fremkomme i browserens øverste vinduesbjælke, når 'multiple-choice'-quizzen [spørgeskemaet] præsenteres. Undlad anvendelse af specialtegn som &, < og >, da disse kan have en uønsket virkning, se afsnittet om Indledende tekst... nedenfor.

(For uerfarne: feltet kan lades tomt, men skriv alligevel bare et eller andet blot for at se virkningen heraf i quizzen [spørgeskemaet]; skip resten af vejledningen for dette felt).
Skriv her introduktionen til 'multiple-choice'-quizzen [spørgeskemaet]. Dette er et af de felter, hvor der er mulighed for at skrive flere linier. Gør det kun når du øsker at fremtvinge et linieskift. I den resulterende 'multiple-choice'-quiz vil der, med følgende undtagelse, være linieskift (frembragt ved indsættelse af et HTML-mærke i form af et <br />) de samme steder som i din tekst. Fortsættelse af linie
Slutter en linie med tegnet & eller \ som sidste tegn betragtes linien og den efterfølgende linie som een linie med tegnet udeladt (linieskiftet ignoneres). Slutter en linie med tegnet > som absolut sidste tegn betragtes linien og den efterfølgende linie som een linie (linieskiftet ignoreres).

I introduktionsfeltet kan der anbringes et eller flere såkaldte plukkelister.

Hyper Text Markup Language
Du kan skrive vilkårlig HTML-kode (eller XML-kode) i dette felt. Fx kan du indsætte HTML-kode for inklusion af et billed som:
<img src="q/fig1.gif">
I HTML kan tegnene < > have speciel betydning, når de efterfølges af andet end blanktegn. Tegnet < starter, hvis det efterfølges af et bogstav eller visse specialtegn, et HTML-mærke (engelsk: tag). Første efterfølgende > afslutter (normalt) HTML-mærket. Tegnet & kan benyttes til at angive et særligt tegn eller symbol. Du kan for eksempel angive tegnet < ved &lt;, når det ikke skal opfattes som starten på et HTML-mærke. Tilsvarende angiver &gt; tegnet >. Når tegnet & ikke skal starte angivelse af et specielt tegn eller symbol kan du angive det på formen &amp;. Er du i tvivl om du kan skrive et tegn direkte, så prøv det, og kik på den resulterende quiz. For eksempel kan du skrive <= direkte.

Ønsker du et specialtegn præsenteret i spørgeskemaet direkte som skrevet kan du prøve at anbringe blanktegn omkring det. Alternativt kan du anbringe et & foran tegnet. Quizserveren vil erstatte tegnparret med HTML-koden for specialtegnet så browseren præsenterer dette som skrevet. For eksempel erstattes &[ med &#91;.

Du kan læse lidt mere om effekten af specialtegn i præsentationstekster i vejledningen for frembringelse af quizzer.

Ikke alle browsere er i stand til at vise alle specialtegn, som er defineret internationalt eller i en de-facto standard som Unicode.

Dette felt samt felterne for spørgsmålstekst og feltet for tekst efter alle spørgsmål kan indeholde formler skrevet på TeX-form (eller direkte i MathML), jævnfør næste afsnit. En quiz med sådanne formler kan kun præsenteres korrekt af browsere, der kan vise formler kodet i MathML,fx Mozilla.

(Dette emne er for absolut erfarne).
Klikkes denne checkbox kan der i felterne for introduktion, spørgsmålstekst samt tekst efter alle spørgsmål skrives matematiske formler som angivet i denne vejledning. Quizzen genereres da i henhold til XHTML-standarden, der inkluderer mulighed for MathML-elementer. Bemærk, hvis du vil tilføje XHTML-elementer, at XHTML, der er baseret på XML-standarden, er betydelig strengere end HTML. Blandt andet kræves alle mærker skrevet med små bogstaver (hvor HTML tillader såvel store som små bogstaver efter eget valg). Bemærk også at linieskift angives ved <br /> og at paragraffer skal indledes med <p> og afsluttes med </p> (HTML-elementet <P> kan skrives som <p></p>).

Undlad i en formeldel at skrive for eksempel {a} eller [a], da sådanne (iøvrigt unødvendige) konstruktioner vil blive opfattet som trykknapper. Trykknapper er kun tilladte udenfor formler.
Definition af spørgsmål
Fra starten indeholder dette felt nummeret på hvert spørgsmål i rækkefølge. Du kan ændre feltet helt efter eget ønske, fx til et navn (overskrift) for spørgsmålet eller til HTML-kode for et billed eller du kan lade feltet være tomt.

Bemærk: i den resulterende quiz [eller spørgeskema] anbringes foran 'spørgsmålsnummeret' den tekst, som defineres i et af de sidste felter i formularen, jvf. afsnittet "Tekst foran spørgsmålsnummer". Du bør selvsagt redefinere denne tekst, hvis du ikke bruger almindelig nummerering, eventuelt kan du slette teksten helt.

Ønsker du at ændre rækkefølgen af spørgsmål, skal det ske ved ombytning af numrene i to eller flere af det forreste korte felt blandt felterne for hvert spørgsmål.

(For uerfarne: Kopier fx det viste eksempel til feltet ved klippe/klistre-metoden, dvs ved overstrygning, CTRLc, altså tast c med CTRL nedtrykket, klik på feltet og CTRLv. Prøv også en spørgsmålstekst med de krøllede parenteser erstattet af kantede parenteser, altså checkbox-knapper i stedet for radio-knapper, jævnfør nedenfor).

Du kan stille to slags spørgsmål, nemlig de der besvares ved at nedtrykke (klikke) knapper, og de der besvares med en fri tekst.

Bemærk, at tegnene { og } samt [ og ] har en speciel betydning som beskrevet i det følgende. En krøllet parentes, der omslutter et enkelt bogstav eller et %-tegn,vil i den resulterende 'multiple-choice'-quiz blive præsenteret som en såkaldt radioknap ('radiobutton'). En kantet parentes, der omslutter et enkelt bogstav eller et %-tegn,vil tilsvarende blive præsenteret som en såkaldt checkbox-knap ('checkbox button').

Trykknapsvar
Du kan anbringe enten radio-knapper eller checkbox-knapper i en spørgsmålstekst.

Blandt radio-knapperne i et spørgsmål kan kun een vælges for nedklikning. Du angiver en radio-knap ved en krøllet parentes indeholdende enten netop eet lille latinsk bogstav (a-z) eller et %-tegn og intet andet (heller ikke blanktegn), for eksempel {a} eller {%}. Alle knapper i et spørgsmål skal angives på samme måde med enten et bogstav eller et %. Bogstaverne skal vælges i alfabetisk rækkefølge, se om tilknytning af pointbidrag til trykknapper nedenfor. Tegnet % vil blive erstattet af knappens nummer i spørgsmålet (med foranstillet %).

Flere checkbox-knapper kan være nedklikket samtidigt i et spørgsmål. Du angiver en checkbox-knap ved en kantet parentes indeholdende enten netop eet lille latinsk bogstav (a-z) eller et %-tegn, for eksempel [a] eller [%]. Iøvrigt gælder det ved radio-knapper angivne.

Fritekstsvar
Der er to slags fritekstspørgsmål, nemlig de der besvares i et flerliniefelt, og de der besvares i et eller flere enkeltliniefelter.

Fritekstsvar i enkeltliniefelter
Spørgsmålsteksten til et fritekstspørgsmål, der skal besvares i et eller flere enkeltliniefelter må ikke indeholde krøllede parenteser med et enkelt bogstav eller et %-tegn. Hvert felt angives med en kantet parentes indeholdende et tal, der specificerer feltets længde i antal synlige tegn. Et eksempel på et sådant spørgsmål kunne være:
Dit fornavn [8] og efternavn [10]

Et felt for fritekstsvar i enkeltliniefelter kan (ligesom introduktionsfeltet) indeholde et eller flere såkaldte plukkelister. En plukkeliste specificeres med en krøllet parentes indeholdende en følge af tegnstrenge adskilte af spørgsmålstegn. Et eksempel på specifikation af en plukkeliste er:
{H2O?CO2?NaCl?H2SO4}.

Hver plukkeliste vil i den resulterende quiz [spørgeskema] blive præsenteret som en rullemenu, for eksempel:
.

Besvareren vælger et element fra plukkelisten ved et enkeltklik på elementet. En tegnstreng plukket således kan indsættes i ethvert felt for tekstsvar i quizzen [spørgeskemaet] ved at klikke på feltet.

Fritekstsvar i flerliniefelt
Spørgsmålsteksten til et fritekstspørgsmål, der skal besvares i et flerliniefelt, må hverken indeholde indeholde en krøllet parentes med et enkelt bogstav eller et %-tegn eller en kantet parentes indeholdende et tal.

Spørgsmålsteksten starter på samme linie som spørgsmålsnummeret, så du skal starte teksten med en tom linie, hvis du ønsker, at spørgsmålet skal starte på linien efter det eventuelle spørgsmålsnummer eller navn. Dette er en flerlinie-tekst og dine linieskift i teksten vil med de under introduktion nævnte undtagelser blive bevaret.
Foretrækker du, at et eventuelt svarfelt anbringes på næste linie, skal du afslutte spørgsmålsteksten med linieskift.

Du kan anvende HTML-kode i spørgsmålsteksten, jævnfør bemærkningerne ovenfor om feltet med indledende tekst til 'multiple-choice'-quiz.

Kun for spørgsmål med en tekst der indeholder trykknapper. Altså ikke for spørgsmål der skal besvares med fri tekst. Feltet angiver bidraget fra spørgsmålet til den pointberegning, som er et resultatet af 'multiple-choice'-prøven. (For uerfarne: Kopier det viste eksempel - eventuelt med andre tal - til feltet og tryk ENTER (eller klik på AFSEND-knappen længere nede i fomularen) medmindre du vil definere flere spørgsmål)

Feltet kan lades tomt. Hvis feltet ikke er tomt skal det indeholde netop så mange elementer, som der er trykknapper i teksten til spørgsmålet. Elementerne adskilles af et eller flere blanktegn. Første element gælder knapppen, der i teksten er symboliseret ved {a} eller [a], andet element knappen {b} eller [b] og så videre i alfabetet (eller første, anden, ... knap symboliseret ved {%} eller [%]), jævnfør specifikation af radioknapper ovenfor.

Et element i feltet har form af en følge af delelementer adskilte af komma; et element må selvsagt ikke indeholde blanktegn. Et delelement er enten et tal, eventuelt med fortegn + eller -, eller et navn efterfulgt af et tal med fortegn + eller -. Ekempler på et element er:
12
+100
xxx+10
10,DyreVen+100
5,pop+20,rock-3

En knap nedtrykket (klikket) bidrager til den samlede pointberegning som angivet ved delelmenterne i det tilsvarende element, idet der dannes en sum af de unavngivne point (delelementet er et tal, fx 117) og en sum for hvert navn for sig (delelementet er et navngivet tal, fx a+4). Fx vil det sidste af eksemplerne ovenfor bidrage med 5 til den unavngivne sum, 20 til summen for pop og -3 til summen for rock. (For at visualisere nytten af navngivne summer kan man tænke på en tavle med flere rækker røde og grønne knapper, hvor man ønsker at vide hvor mange af hver, som bliver trykket udover fx antallet af rigtigt nedtrykkede knapper).

Et navn i et delelement må ikke skrives med andre tegn end store eller små latinske bogstaver, cifre og understreg.

NU UGYLDIG:[
Du kan bruge dette felt til vilkårlig information til besvareren af 'multiple-choice'-quizzen [spørgeskemaet]. For eksempel kan du heri samle ekstra oplysninger eller vejledning til besvarer, hvortil du kan henvise fra spørgsmålsteksterne. En henvisning kan fx have formen:

<A href="#sted1">#</A>,

hvor sted1 står for et henvisningspunkt, der angives ved:

<a name="sted1">

Henvisningen selv vil blive erstattet af teksten mellem > og <, her tegnet #. ]

Klik på denne knap medfører, at formularen sendes til quizserveren for dannelse af quizzen [spørgeskemaet]. Med mindre der er fejl i din definition, vil 'multiple-choice'-quizzen [spørgeskemaet] blive præsenteret for dig, normalt i et separat vindue da det oftest er en fordel at kunne se både quizzen [spørgeskemaet] og dens definition (ved brug af QuizComposer er det normalt mest praktisk at du indstiller din browser til at kunne åbne flere vinduer). Du kan nu lave en prøvebesvarelse af quizzen [spørgeskemaet], hvorved du vil blive præsenteret for resultatet af pointsumsberegningen. Du vil her bemærke nogle tekster, der står angivet i visse felter længere nede i din definitionsformular. Besvarere af quizzen [spørgeskemaet] vil få en tilsvarende tilbagemelding, medmindre du ændrer disse tekster. Hvis du sletter en sådan tekst, vil den blive udeladt i tilbagemeldingen, og den pointsum eller andet, som er knyttet til teksten vil ligeledes blive udeladt (hvis dette er hensigtmæssigt).

Bemærk at du kan rette tekster, der vil blive præsenteret for besvareren til et andet sprog, fx.

En quizejers besvarelser af egen quiz registreres kun når der er tale om en åben quiz med registrering (idet besvarerens identitet da er ukendt). Det er praktisk at arbejde med sådanne quizzer som "kladde", da også registeret slettes, når quizzen [spørgeskemaet] slettes. Kladdequizzens [spørgeskemaets] navn kan passende begynde med et ciffer. Man skal blot huske forinden at danne en kopi med et andet navn (husk at knytte eventuelle billedfiler til denne "endelige" quiz [dette endelige spørgeskema], ikke den kladde der slettes).

I stedet for at søge og klikke på afsendeknappen er det ofte nemmere at klikke på nærmeste enkeltliniefelt og trykke tasten ENTER.
Tekster i enkeltliniefelterne kopieres fra den angivne 'multiple-choice'-quiz [det angivne spørgeskema] ind i den nye 'multiple-choice'-quiz og dens [det nye spørgeskema og dets] definitionsfil, når den nye 'multiple-choice'-quiz [det nye spørgeskema] dannes (ved at klikke på afsendeknappen). Teksterne kan ses i den nye 'multiple-choice'-quiz og i dens [det nye spørgeskema og i dets] definitionsformular, når sidstnævnte kaldes frem igen.

Bemærk at tekster i flerliniefelter ikke kopieres herved.

Ovenfor er mulighederne vedrørende feltet med spørgsmålnummer/navn (og andet) beskrevet. Skriv her den smule tekst som du ønsker foran nummeret eller navnet, fx: Spørgsmål eller Spm. eller Question no.
Du kan også lade feltet være tomt.

Du kan rette det viste tal, som angiver et linieantal.

Skriv her de tegn som normalt står efter spørgsmålsnummeret/navnet, fx punktum (.) eller kolon (:). Ønsker du blanktegn mellem dette tegn og spørgsmålsteksten, så skriv &nbsp;. Ønsker du linieskift, skriv <BR>. Du kan lade dette felt være tomt, fx hvis du i stedet for spørgsmålsnumre eller navne benytter billeder.

Her skriver du en overskrift for et felt, hvori besvareren kan skrive kommentarer til dig pr e-post. Dette gælder dog ikke, hvis din 'konto' på serveren er oprettet sådan, at sådanne kommentarer fra besvarer er udelukket. I dette tilfælde udelades kommentarfeltet fra dine 'multiple-choice'-quizzer [spørgeskemaer], og overskriften er uden betydning.

Er feltet tomt vil den 'multiple-choice'-quiz [det spørgeskema], der genereres, ikke indeholde et felt for kommentarer til dig.

Bemærk iøvrigt, at besvarerens kommentarer af hensyn til sikkerhed bliver filtreret for specialtegn, så kun bogstaver, cifre, bindestreg, komma og punktum kommer igennem til dig.

Her skriver du den tekst, som skal stå foran/ovenover den knap, hvorpå besvareren skal klikke for at sende besvarelsen til server for evaluering.

Her skriver du teksten, der skal stå på den vindues-knap, hvormed besvareren sender besvarelsen, til server.

Besvareren kan måske have glæde af at blive mindet om, at browserens "Print"-knap kan bruges til at udskrive formularen med udfyldte svar på papir.

Du kan med en formular tilgængelig fra oversigten over dine quizzer med mere definere et logo og tilknytte det til en quiz (eller et spørgeskema). Endvidere kan du definere et alment logo. Logoer placeres i starten af quizzen/spørgeskemaet.

I det aktuelle felt i definitionsformularen kan du skrive navnet for en quiz [et spørgeskema] med tilknyttet logo-definition. Er feltet tomt vil quizzen få sit tilknyttede logo, hvis et sådant findes, ellers det almene logo, hvis et sådant findes, og ellers QuizComposers logo.

Har du defineret en eller flere logoer tilknyttet quizzer i henhold til beskrivelsen nedenfor (som nu ikke længere er gyldig) bør du knytte logoerne til hver sin quiz [sit spørgeskema] ved hjælp af nævnte formular. Logoerne kan kopieres fra quizzernes kildetekst og fra oversigten over dine quizzer med mere (se "Filer tilknyttet ...").

I din quiz [dit spørgeskema] kan der placeres en style-specifikation eller (medmindre der er tale om en prøvequiz [et prøvespørgeskema]) en henvisning til en fil indeholdende en style-specifikation. En sådan specifikation kaldes en "style sheet", mere præcist en "cascaded style sheet", kort en CSS. Specifikationen indeholder blandt andet angivelser af størrelse, form og farve af 'multiple-choice'-quizzens [spørgeskemaets] tekster. Betragter du kildeteksten til quizzen [spørgeskemaet] (som fremkommer ved at klikke på visse browserknapper, der fx kan hedde View og Page Source) vil du se, at quizzens [spørgeskemaets] tekster er omsluttet af HTML-mærker <DIV> og </DIV> samt <SPAN> og </SPAN>. Bemærk endvidere, at der efter DIV og SPAN står class="xxx". Heri er xxx et såkaldt egenskabsnavn. Ved præsentationen af quizzen [spørgeskemaet] slår browseren op i en til quizzen [spørgeskemaet] knyttet og/eller i quizzen [spørgeskemaet] indlagt CSS for en angivelse af, hvorledes et element med et egenskabsnavn skal præsenteres.

Du kan med en formular tilgængelig fra oversigten over dine quizzer med mere definere en CSS og tilknytte den til en quiz [et spørgeskema]. Endvidere kan du definere en almen CSS.

I det aktuelle felt i definitionsformularen kan du skrive navnet for en quiz [et spørgeskema] med tilknyttet CSS. Er feltet tomt vil quizzen [spørgeskemaet] blive præsenteret sin tilknyttede CSS, hvis en sådan findes, ellers den almene CSS, hvis et sådant findes, og ellers QuizComposers standard CSS.

I din quiz [dit spørgeskema] kan der (medmindre der er tale om en prøvequiz [et prøvespørgeskema]) placeres en henvisning til et script med programkode i sproget JavaScript. Du kan så i introduktionsfeltet, spørgsmålsfelter skrive enkeltlinier med programkode, der anvender variable og funktioner defineret i scriptet eller script-filen. Programkoden skal indesluttes mellem HTML-mærker <script> og </script>.

I det aktuelle felt i definitionsformularen kan du skrive navnet for en quiz [et spørgeskema] med tilknyttet script, hvortil der så vil blive linket. Er feltet tomt og har den aktuelle quiz [det aktuelle spørgeskema] fået tilknyttet et script linkes til dette. Ellers linkes til et alment script, hvis et sådant er blevet defineret. Et script og dets tilknytning til en quiz definerer du via en formular som du finder i oversigten over dine quizzer med mere.

Efter et mellemrum efter navnet med det tilknyttede script kan du tilføje en vilkårlig kommentar. Hvis feltet indeholder ordet on_submit forventes scriptet at indeholde en funktion med dette navn og med en parameter for quizformularens form-element. Funktionen kan for eksempel udføre en kontrol af værdierne indtastet i quizzens felter.

Et eksempel på en on_submit funktion (uden kontroller) er:

function on_submit(form) { alert("Klikker du på OK afsender du " + form.htmlfile.value ) }

Funktionen vil blive kaldt, når besvareren afsender quizzen [spørgeskemaet]. Returnerer funktionen værdien false sender browseren ikke besvarelsen til server.

Om QCTeX se denne vejledning.

Via oversigten over dine quizzer [spørgeskemaer] med mere kan du få præsenteret en formular for definition af en oversættertabel QCTeX->MathML. Tabellen kan være almen eller tilknyttes en quiz [et spørgeskema].

Skriver du i dette felt navnet på en quiz [et spørgeskema] med tilknyttet oversættertabel vil den aktuelle quiz [spørgeskema] blive oversat med denne tabel. Hvis den aktuelle quiz [det aktuelle spørgeskema] er angivet at indeholde matematiske formler, og hvis feltet tomt vil den aktuelle quiz, blive oversat med sin tilknyttede tabel, hvis en sådan findes. Ellers oversættes quizzen med en almen tabel, såfremt en sådan er defineret. Og ellers med QuizComposers standard tabel.

En tekst i dette felt vil medføre et felt i den resulterende quiz [det resulterende spørgeskema], hvori en besvarer af quizzen [spørgeskemaet] kan skrive en vilkårlig tekst, hvormed besvarelsen kan identificeres, når den printes. Er dette felt tomt vil det nævnte identifikationsfelt blive udeladt.

Skriv her den meddelelse som skal præsenteres for besvarer, hvis identifikationsnavnet mangler i den formular, der skal udfyldes af en besvarer, for at få adgang til en lukket prøve (det vil sige en prøve, der kun kan besvares af personer registreret med identifikation).

Skriv her den meddelelse som skal præsenteres for besvarer, hvis password mangler i den formular, der skal udfyldes af en besvarer, for at få adgang til en lukket prøve (det vil sige en prøve, der kun kan besvares af personer registreret med identifikation).

Skriv her den meddelelse, som skal præsenteres for besvarer, hvis identifikationsnavn eller password er forkerti den formular, der skal udfyldes af en besvarer, for at få adgang til en lukket prøve (det vil sige en prøve, der kun kan besvares af personer registreret med identifikation).

Skriv her den meddelelse som skal præsenteres for besvarer, hvis han/hun allerede har besvaret quizzen [spørgeskemaet] og dette kun kan gøres een gang.

Skriv her den meddelelse, som skal præsenteres for besvarer, hvis han/hun ikke har bekræftet afsendelse af formular ved nedtrykning af knap nær afsendeknap.

Skriv her overskriften for evaluering (pointsumsberegning) med mere af en besvarelse, der skal præsenteres for besvarer. Overskriften vil blive efterfulgt af quizzens [spørgeskemaets] navn.

Er feltet tomt medtages ingen overskrift og quizzens [spørgeskemaets] navn udelades i tilbagemeldingen.

Skriv her teksten foran besvarerens identifikationsnavn i en tilbagemelding til besvarer.

Er feltet tomt udelades teksten og besvarerens identifikationsnavn i tilbagemeldingen.

Skriv her en introduktion til præsentationen af evalueringen af besvarelsen. Her kan du for eksempel medtage en forklaring på de efterfølgende resultater, der præsenteres for besvareren, om nogen.

Eventuelt kan du udskyde forklaringerne til den afsluttende meddelelse, der specificeres i et efterfølgende felt.

Er feltet tomt medtages ingen introduktion i tilbagemeldingen.

Skriv her teksten foran den beregnede sum af unavngivne pointandele, når (hvis) denne præsenteres for besvarer. Standardteksten i feltet tjener primært til oplysning for forfatteren, når denne afprøver sin quiz [sit spørgeskema]. Overfor besvarer bør teksten formentlig være anderledes.

Hvis dette felt er tomt udelades sum af unavngivne pointandele i tilbagemeldingen.

Skriv her teksten foran de beregnede summer af navngivne pointandele, når (hvis) denne præsenteres for besvarer af quizzen [spørgeskemaet]. Standardteksten i feltet tjener primært til oplysning for forfatteren, når denne afprøver sin quiz [sit spørgeskema]. Overfor besvarer bør teksten formentlig være anderledes.

Hvis dette felt er tomt, udelades summer af navngivne pointandele i tilbagemeldingen.

Skriv her teksten over listen, der præsenteres for besvareren. Hvert element i listen viser navnet eller nummeret på et spørgmål samt pointbidraget for spørgsmålet, nemlig det element i spørgsmålets pointbidragsliste, der svarer til den knap, der er blevet klikket. Disse to dele adskilles af kolon (:). Listen vil være sorteret alfabetisk/leksikalt efter spørgmålsnummer/navn.

Er feltet tomt præsenteres ingen liste.

Skriv her teksten over listen af fritekstsvar, der præsenteres for besvareren. Hvert element i listen viser navnet eller nummeret på et spørgmål, der skal besvares med en fri tekst efterfulgt af et kolon og svaret.

Er feltet tomt præsenteres ingen fritekstsvar.

Den tekst, der skrives her, afslutter præsentationen af evalueringen af besvarelsen.

Er feltet tomt medtages ingen afsluttende meddelelse i tilbagemeldingen.

Når du definerer (eller redefinerer) en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema], skal du angive, hvordan quizzen [spørgeskemaet] skal bruges. Du kan vælge mellem fire brugsmåder:

  • privat, kun du som forfatter har adgang til quizzen [spørgeskemaet] og kan besvare den
  • selvtest, se nedenfor
  • åben quizprøve [spørgeskemaundersøgelse] med registrering af besvarelser, se nedenfor
  • lukket quizprøve [spørgeskemaundersøgelse] for registrerede deltagere, se nedenfor
(For uerfarne: vælg fx åben med registrering af svar, skip så til feltet "Navn for quiz [spørgeskema] at (re-)definere", læs vejledningen dér).
Med visse begrænsninger kan du ændre brugsmåden for en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema] ved at genåbne dens definitionsformular, angive den nye brugsmåde og afsende formularen. Brugsmåden for en quiz [et spørgeskema] kan dog ikke ændres, når der er blevet oprettet et register for besvarelser og du skal for at slette et register slette quizzen [spørgeskemaet] selv (autonome forfattere har for tiden en anden mulighed, der med tiden vil blive fjernet).

Det er da også meget nemt at danne en ny quiz [et nyt spørgeskema]. Du skal bare i definitionsformularen for den eksisterende quiz [det eksisterende spørgeskema] skrive navnet på den nye quiz [det nye spørgeskema] og ændre brugsmåden (og eventuelt andet) og afsende formularen. Så har du nu to quizzer [to spørgeskemaer], der adskiller sig fra hinanden ved de angivne ændringer (samt eventuelt tilknyttede filer med billeder eller andet, udvis derfor særlig forsigtighed når du fjerner en quiz [et spørgeskema], af hvilken der er dannet en kopi).

Du kan definere en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema] som værende tilgængelig og besvarbar for alle med adgang til quiz- og spørgeskema-serveren, og med det særkende, at ingen besvarelser registreres. Quizzen kaldes da en selvtest-quiz [et selvtest-spørgeskema] altså en quiz [et spørgeskema], hvormed en besvarer for eksempel kan teste sit vidensniveau [aflæse sit psykiske barometer] uden at besvarelserne registreres. (En 'åben' quiz, beskrevet nedenfor, har den egenskab fælles med en selvtest-quiz [et selvtest-spørgeskema], at den er tilgængelig for alle, men besvarelser registreres).

Når quizzen [spørgeskemaet] præsenteres efter afsendelsen af dens [dets] definitionsformular, skal du lægge mærke til adressen, som fremkommer i Location-feltet øverst i browser-vinduet. Besvarere skal angive samme adresse i samme felt, for at få præsenteret quizzen [spørgeskemaet].

Andre brugsmåder for 'multiple-choice'-quizzer [spørgeskemaer] er angivet ovenfor (og nedenfor).

Du kan uden videre ændre brugsmåde for en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema] fra åben eller lukket quizprøve [spørgeskemaundersøgelse] til selvtest ved at redefinere quizzens [spørgeskemaets] brugsmåde. Registret over besvarelser forbliver uændret (imens).

Du kan definere en 'multiple-choice'-quiz [et spørgeskema] som værende tilgængelig og besvarbar for alle med adgang til quiz- og spørgeskema-serveren, men sådan at alle besvarelser registreres. (En 'selvtest-quiz' [et selvtest-spørgeskema], beskrevet ovenfor, har den egenskab fælles med en åben 'multiple-choice'-quiz [et åbent spørgeskema], at den [det] er tilgængelig for alle, men besvarelser registreres ikke).

En sådan 'åben quizprøve' ['åben spørgeskemaundersøgelse'] forventes at have en løbetid på under 30 dage. En besvarelse kan derfor blive slettet fra registret efter 30 dage, nemlig når en efterfølgende besvarelse bliver registreret under den samme identifikation. (Ønsker du at forlænge en quiz [et spørgeskema], skal du kopiere besvarelserne for hver 30-dagesperiode til din egen maskine).

Når quizzen [spørgeskemaet] præsenteres efter afsendelsen af dens definitionsformular, skal du lægge mærke til adressen, som fremkommer i Location-feltet øverst i browser-vinduet. Besvarere skal angive samme adresse i samme felt, for at få præsenteret quizzen [spørgeskemaet].

Besvarelserne kan betragtes via en formular, hvortil der er adgang via en knap i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer]. Besvarelserne slettes ved at slette (fjerne) quizzen [spørgeskemaet] via en generel formular for sletning af quizzer [spørgeskemaer], hvortil du har adgang via knap i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer] (overvej forinden om du ønsker at danne en kopi af quizzen [spørgeskemaet] som beskrevet ovenfor).

Andre brugsmåder for 'multiple-choice'-quizzer [spørgeskemaer] er angivet ovenfor (og nedenfor).

Quizzens [spørgeskemaets] brugsmåde skal være defineret til at være for en lukket prøve [spørgeskemaundersøgelse].

For et kursus skal der, hvis en deltagerliste ikke allerede findes, defineres en deltagerliste ved hjælp af en formular, hvortil der er adgang via en knap i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer].

Hvis du er en autonom forfatter skal du definere en deltagerliste for hver enkelt lukket quiz [spørgeskema]. Benyt en knap herfor i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer].

En deltager på et kursus vil få præsenteret et link til quizzen [spørgeskemaet], når deltageren logger sig ind.

Øvrige registrerede besvarere kan kun få quizzen [spørgeskemaet] præsenteret via denne formular. Formularen er tilgængelig fra en særlig side for besvarere, hvortil der er en link fra den aktuelle quiz- og spørgeskema-servers forside.

Besvarelserne kan betragtes via en formular, hvortil der er adgang via en knap i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer]. Besvarelserne slettes ved at slette (fjerne) quizzen [spørgeskemaet] via en generel formular for sletning af quizzer [spørgeskemaer], hvortil du har adgang via knap i siden med listen over dine quizzer [spørgeskemaer] (overvej forinden om du ønsker at danne en kopi af quizzen [spørgeskemaet] som beskrevet ovenfor).

Som nævnt ovenfor gælder det følgende om spørgeskemaundersøgelser: ved præsentationen af besvarelser oplyses ikke om besvarers identitet overfor organisatoren af spørgeskemaundersøgelsen (oftest forfatteren). Du kan altså ikke se hvem, der har afsendt en given besvarelse af et spørgeskema, medmindre vedkommende selv har identificeret sig gennem et svar på et spørgsmål i skemaet.

Andre brugsmåder for 'multiple-choice'-quizzer [spørgeskemaer] er angivet ovenfor.

Ved i introduktionen eller i en spørgsmålstekst, men udenfor et HTML-element, at skrive en tegnfølge som abc.gif, for eksempel, angiver du at et billede skal indsættes på det pågældende sted i quizzen. Første gang du afsender definitionsformularen bliver du præsenteret for en formular, der prompter dig for en billedfil på din computer. Filen skal have formatet du angav i endelsen, her GIF-formatet. Filen tilknyttes den quiz, du er i gang med at definere.

Andre tilladte endelser er .png, .jpg og .swf, der svarer til formaterne PNG, JPEG og ShockWave, henholdsvis.

Antag at quizzen hvortil billedet abc.gif er knyttet har navnet q1. Og antag at du ønsker at anvende det samme billede i en anden quiz, for eksempel q2, uden at knytte en billedfil til q2. Det kan du gøre ved at skrive q1/abc.gif i definitionen af q2 (udenfor et HTML-element). Bemærk at du vil få et brudt billede i q2, hvis q1 ikke findes, for eksempel fordi det er blevet slettet. Dog giver denne option mulighed for at knytte en samling billeder til en pseudo-quiz, et billedbibliotek, hvilket måske kan have sine fordele.

Ved i introduktionen eller i en spørgsmålstekst, en udenfor et HTML-element, at skrive en tegnfølge som xyz.pdf eller xyz.txt, angiver du at et link til en dokumentfil skal indsættes på det pågældende sted. Første gang du afsender definitionen præsenteres du for en formular, der prompter dig for en fil på din computer med den angivne endelse, i dette tilfælde PDF (Portable Document Format) eller simpel uformateret tekst, henholdsvis. En kopi af dokumentfilen vil blive dannet på serveren. Kopien tilknyttes den quiz, du er i gang med at danne.

Der er indtil videre ingen formular for sletning af et tilknyttet billede eller dokument. Hvis du til en eksisterende quiz ønsker at tilknytte et nyt billede eller dokument med et allerede anvendt navn som abc.gif, må du bruge formularen beskrevet i næste afsnit. Du kunne også i stedet anvende et nyt billed- eller linknavn i definitionsformularen og blive promptet for den nye fil, der skal tilknyttes quizzen, når du afsender formularen. Bemærk her, at det er nemt at danne en kopi af en eksisterende quiz. Bare åbn sidstnævntes definitionsformular og tast et nyt navn første indtastningsfelt. Du bliver promtet for eventuelle tilknyttede filer. Ved at slette den gamle kopi kommer du af med overflødige tilknyttede filer. Se iøvrigt et eksempel i samlingen af eksempler (på dialog- og testquizzer).

En tekstfil skal enten være uformateret eller have såkaldt PDF-format. Når en tekstfil, for eksempel tf.txt eller tf.pdf, er overført, kan du i quizzer inkludere et link til filen af formen <a href="q/tf.txt">xxx</a> eller <a href="q/tf.pdf">xxx</a> afhængig af filens format. Heri er q quizzens navn og xxx en tekst du selv vælger. Du kan tilføje andre attributter til sådanne links.

Tilsvarende kan du inkludere et billede med et HTML-element som:
<img src="q/flag.png" alt="Flag her" >
som vil præsentere teksten "Flag her" hvis ingen quiz q eksisterer eller intet billede flag.png er tilknyttet q.

Hvis du ønsker at et billede skal have en bredde og højde efter eget valg, så skriv abc.gif_w_h, hvor w og h er heltal, der angiver billedets bredde og højde i pixel, henholdsvis.

Det er vigtigt at du angiver det korrekte navn for den fil, der skal overføres. Er der en BROWSE... knap ved navnefeltet, så brug denne. Er der fejl i angivelsen, fx overflødige blanktegn, overføres intet og du får i heldigste fald en fejlmeddelelse.

Har en overført fil ikke det korrekte indhold, bliver der i heldigste fald et kryds eller lignende at se i quizzen [spørgeskemaet].

En quizprøve [spørgeskemaundersøgelse] kan kun besvares af deltagere angivet i en liste anbragt i en fil. Listen angives i et felt herfor som almindelig tekst med een deltager pr linie. Linien indeholder for hver deltager et navn og et unikt (og ikke nemt gætteligt) password adskilte af blanktegn. Intet andet. Blanke linier ignoreres. Er der linier, der ikke opfylder disse betingelser, fejlmeldes kun den første af disse, og der foretages ingen registrering.

Hver deltager er i prøven [spørgeskemaundersøgelsen] identificeret ved sit password, der derfor skal være unikt indenfor prøven[spørgeskemaundersøgelsen]. Password skal bestå af en følge af latinske bogstaver og cifre.

Deltagerens navn medtages i quizzen [spørgeskemaet], når den præsenteres for deltageren. Navnet identificerer i quizprøver deltagerens besvarelse i præsentationen af besvarelser. I spørgeskemaundersøgelser er besvaren anonym.

Udover listen skal navnet på quizzen [spørgeskemaet] angives på sædvanlig måde for en quiz [et spørgeskema], fx xqz.htm eller blot xqz.

De anvendte password er 6-cifrede hexadecimale tal dannes med en generator for tilfældige tal. De er selvfølgelig forskellige, men de er ikke checket for 'nærhed', tastemæssigt set.

Husk at hæve trykknappen for password-generering efter brug.

Ekstraordinær forsigtighed tilrådes ved brug af denne mulighed. I modsat fald kan kan resultatet blive en masse spildtid for dig selv og modtagere af din besked. Fx kan du starte med kun at sende beskeden til dig selv ved at operere med en deltagerliste, hvor du selv er eneste deltager med e-mail-adresse i deltagernavnet. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at din egen tekst er korrekt, og at den på en klar måde refererer til de afsluttende tilføjede oplysninger i beskeden. Overvej også nøje på hvilket tidspunkt, du skal sende beskeden (trykke på afsendeknappen) afhængig af, hvornår du frigiver quizzen [spørgeskemaet].